Kontakty

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Tel.: 777 756 410
Okružní 1, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

doprava - 12 Kč/km

KONTAKT

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319, mob.: 777 756 410, 777 756 409 
e-mail: klubv9@zdar.charita.cz
fb: @klubv9

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970, 777 756 410
Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Horáková

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
(v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez)
mob.: 777 756 409,  777 756 410
Kontaktní osoba: Bc. Iva Pličžková 

TERÉNNÍ SLUŽBA 
mob.: 777 756 410, 777 756 409

Poslání 

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná osobám ve věkovém rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem s demencí.
Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.
Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou.

Co Vám nabízíme?

 • Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.
 • Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.
 • Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.
 • Podporujeme uživatele formou rozhovorů.
 • Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.
 • Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.
 • Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.
 • Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.

Fakultativní služba – doprava

Co je cílem naší služby?

 • podporovat uživatele při zvládání běžných záležitostí
 • podporovat uživatele v dosažení a zachování samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných činnostech
 • podporovat uživatele v dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj volný čas
 • motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
 • podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními
 • posilovat pracovní návyky uživatele
 • posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy
 • naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.
Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 11 Kč/km,  doprovod nad rámec základních činností - 235 Kč/hod. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • dodržujeme práva uživatelů
 • respektujeme rozhodnutí uživatele
 • respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
 • podporujeme seberealizaci uživatele
 • podporujeme nezávislost uživatelů na službě
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
 • podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele

Kdy Vám službu poskytneme?                                      TÝDENNÍ ROZPIS KLUBU V 9

Ambulantní služba

Žďár nad Sázavou

Pondělí 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Úterý 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Středa 8.30 – 15.30 hod.
 individuální schůzky po předchozí domluvě
Čtvrtek 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Pátek 8.30 – 13.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 12.00 - 16.00 hod.
Středa 9.00 – 13.00 hod.
(12:30 – 13:00 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Velké Meziříčí

Úterý 9.00 - 12.00 hod.

Terénní služba

Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.00 hod.

Seznam lidí

Bc. Iva Pličžková - sociální pracovnice
Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Bc. Vladimíra Horáková - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Petra Petrová - pracovnice v sociálních službách