Pomáhejte s námi....

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou je nestátní neziskovou organizací. Její financování je vícezdrojové.

Finanční prostředky získává formou grantů od ministerstev, nadací, krajských a městských samospráv

a firemních dárců. Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté

občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou si proto této podpory nesmírně váží.


Pokud i Vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

 

Kontakt:

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

č.ú. ČSOB a. s. - 110 889 787/0300

 

Potvrzení daru

Dárce, který požaduje potvrzení o převzetí daru uvede své jméno, adresu a datum narození (organizace IČ).

Daňové úlevy dárce Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z

daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka

za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze odečíst

10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň

2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

  

Podpořit nás můžete nově i prostřednictvím Darujme.cz

  

 

Děkujeme všem, kteří nás po celou dobu naší existence podporují.