Sekce pro tříkrálové asistenty

Základní informace pro asistenty Tříkrálové sbírky 2022

 • Tříkrálová sbírka probíhá od 1. 1. do 16. 1. 2022.
 • Požehnání koledníků bude probíhat online 1. ledna 2022 v 15.00 hod.
 • Tříkrálový koncert na ČT bude probíhat online v neděli 9. ledna 2022 v 18:00 hod.
 • Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16.  ledna v 17.00 online na youtube kanálu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. K poslechu zahraje Horácká muzika.
 • Vzhledem k nejisté situaci nebudou realizovány žádné odměny pro koledníky (kino, bazén atd.)
 • Nejaktuálnější informace o sbírce naleznete vždy na webu zdar.charita.cz

Propagační materiály

Organizační pokyny pro asistenty

Zapečetění pokladničky na obecním úřadě

Před tříkrálovou sbírkou (dále jen TS) proběhne zapečetění pokladničky na obecním úřadě (1 pracovník úřadu, 1 osoba za TS – asistent TS, mimořádně koordinátorka TS).

Zapečetění probíhá takto:

 1. přes uzávěr pokladničky se přelepí papírová páska s razítkem obecního úřadu
  a podpisem pracovníka a přelepí se izolepou,
 2. na nálepku obecního úřadu či Charity se nesmazatelně napíše číslo stejné, jaké je na průkazce vedoucího koledníků,
 3. vyplní se zápis o zapečetění pokladniček – 1 x pro úřad a 1 x pro Vás/nás.

Průběh sbírky

 • Vedoucí skupinky je zapsán v Soupisu vedoucích skupinek koledníků, má u sebe vyplněnou a podepsanou průkazku.
 • Průkazka zplnomocňuje vedoucího skupinky k zajištění sbírky a odpovědnosti za pokladničky. V průběhu sbírky ji musí mít u sebe, nikoli připevněnou na pokladničce.
 • Na vyžádání se jí prokáže spolu se svým občanským průkazem.
 • V případě ztráty či zničení průkazky je třeba neprodleně informovat koordinátorku TS – 777 755 444.
  1. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a pohybuje se s koledníky nebo je jedním z nich.
  2. Vedoucí skupinky je zodpovědný za průběh koledy, kasičku i průkazku.
  3. Koledníci se chovají mile, i když jsou odmítnuti. Křídou píšou nad dveře pouze se svolením majitelů domu. Chodí v kostýmech tří králů a mají s sebou potřebný materiál.
  4. Po ukončení koledování vrátí vedoucí pokladničku s nepoškozenou pečetí a se svojí průkazkou zpět.
  5. Dojde-li k porušení pečeti, je nutné nejpozději následující pracovní den informovat obecní úřad, v případě krádeže okamžitě informovat koordinátorku TS.
  6. Bude-li pokladnička vystavena na veřejném místě, musí být neustále pod dohledem zodpovědného pracovníka, připevněna ideálně na statickém místě.

Rozpečetění a ukončení sbírky

Po ukončení koledování dojde k rozpečetění pokladničky na obecním úřadě (1 pracovník úřadu, 1 osoba za TS), kdy se vyplní následující dokumenty:

 1. zápis o otevření pokladniček – 1x pro úřad a 1 x pro vás/nás,
 2. výčetkový list patří ke každé pokladničce – číslo výčetky musí souhlasit s číslem pokladničky a průkazkou vedoucího skupinky (kopie výčetkových listů si může úřad nechat k archivaci).
 3. Neproměňujte peníze úřadům.
 4. Vykoledované peníze vkládejte, prosím. na účet TS (přes Č. poštu, Č. spořitelnu, …)

Číslo účtu: 66008822/0800, variabilní symbol 777966800.
Účet Č. pošty je nově placen majitelem účtu, což je Charita Česká republika. Aby byl vklad bezplatný, musí být finance vloženy přes speciální složenku typu „A“, kterou Vám předá koordinátorka TS.

Po skončení sbírky JE TŘEBA předat koordinátorce:

 • pokladničky, průkazky vedoucích skupinek
 • zápis o zapečetění pokladniček - 1 x
 • soupis vedoucích skupinek koledníků
 • zápis o otevření pokladničEK – 1 x + výčetku ke každé kasičce
 • VÝTĚŽEK či POTVRZENÍ O VKLADU NA TŘÍKRÁLOVÝ ÚČET

FOTOGRAFIE Z KOLEDY

Pokud máte fotografie z Tříkrálové sbírky a chcete se s námi o ně podělit, zasílejte je na mail koordinátorky veronika.dobrovolna@zdar.charita.cz. Fotografie z příprav a samotného koledování rádi využíváme pro tvorbu propagačních materiálů, vkládáme je na webové stránky, sociální sítě (FB, Twitter, Instagram) a přikládáme je jako součást tiskových zpráv.

Zasílejte nám pouze fotografie, u nichž víte, že všichni účastníci souhlasili s jejich pořízením a jsou informováni o tom, že je Oblastní charita může využít ke své propagaci. Jejich zasláním na email koordinátorky potvrzujete, že všichni fotografovaní souhlasili s poskytnutím ústními souhlasy. Zasláním fotografie souhlasíte s jejím uveřejněním.

TRADICE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o třech mudrcích z dalekého východu – Kašparovi, Melicharovi, Baltazarovi, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách
v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech
s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem.

Tyto symboly jsou zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“ – „Kristus žehnej tomuto domu“. Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Od roku 2000 Charita České republiky dala tradičnímu pojetí oslav Tří králů další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky.

MOŽNÉ ZPŮSOBY KOLEDOVÁNÍ

1) Klasické koledování, kdy do terénu vychází 3 králové (nikdy jich však nesmí být méně).

2) Jsou dovoleny statické kasičky i pro případ, že by byli králové v terénu. Kasička by měla být připevněná a pod dohledem zodpovědné osoby. Proto je vhodné zvážit i tuto možnost.
Velmi doporučuji předjednat si místa pro případ špatné epidemiologické situace. Nezapomeňte oslovovat místa, která byla i za času covidu otevřena (např. lékárny, květinářství, obecní úřady, COOP - se kterým jsem se domluvila a umístění kasiček je možné).

3) Prostřednictvím online kasičky přes webovou stránku www.zdar.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz, kde je nutné uvést název Oblastní charita Žďár nad Sázavou, aby finanční příspěvek doputoval na naši Charitu.

 


Všechny základní informace o Tříkrálové sbírce 2022

KLIKNĚTE ZDE


Děkujeme za Váš čas a nasazení. Bez Vás a Vašich koledníků by Tříkrálová sbírka

byla jen obyčejnou akcí bez radosti a nadšení. ❤

 

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022

Veronika Dobrovolná
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

tel.: 777 755 444
e-mail: c.Ey47a7T_Bl8~lg7gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

Zbyněk Čech (6)