Tříkrálové tradice

V Bibli nalezneme krátkou zvěst o třech králích v evangeliu svatého Matouše. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu. V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o jejich počtu, ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři.

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za tři krále a přinášeli do domovů požehnání.

Koledníci vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým silám, kropili svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o třech králích:

„My tři králi my jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám,
štěstí zdraví dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka … .
 

V českých zemích měla tříkrálová obchůzka duchovního s ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky neměnnou podobu od třicetileté války, kdy v tomto regionu začala rekatolizace. S modlitbou a zpěvem se domy vykuřovaly kadidlem a vykropovaly svěcenou vodou a na dveře či rám se psala zmíněná tři písmena a datum. Později se v některých vsích ujal této povinnosti kantor, který za ni dostával výslužku.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat drobnou dobrotu, ale i vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.

Co symbolizuje zlato, kadidlo, myrha?

Mudrci z Východu, kterým se zjevila na obloze velká hvězda zvěstující příchod Spasitele se vydali do Jeruzaléma a později do Betléma, kde se narodil Ježíš. Neuposlechli přitom rozkaz židovského krále Heroda, aby se vrátili do jeho paláce v Jeruzalémě a informovali ho o své cestě. Pochopili, že Herodes ve skutečnosti usiluje o Ježíšův život. V Betlémě našli opravdu Jezulátko a nabyli jistoty, že je to skutečný Spasitel a odevzdali mu tři dary: 

zlato: označovalo královskou důstojnost a moc – znamená, že Ježíš je Král 

kadidlo: označovalo duchovní sílu a oběti – znamená, že Ježíš je Bůh 

myrha: byla znamením člověčenstva – znamená, že Ježíš bude trpět Potom se mudrcové vrátili do svých rodných krajin, ale vyhnuli se Jeruzalému, aby unikli hněvu strašlivého krále Héroda.

 
Co znamenají jména Kašpar, Melichar, Baltazar? 

O králích (a nikoli o mudrcích) se začalo mluvit až ve 2. tisíciletí po Kristu. Jména mudrců - Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar vycházejí pouze z tradice a pravděpodobně jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: 

Kašpar (lat. Caspar), jméno orientálního původu = „strážce pokladů“ 

Melichar (lat. Melchior), hebrejské jméno = „můj král je světlo”. 

Baltazar (lat. Balthasar), jméno babylonského původu = „ochraňuj můj život, králi”.


Co znamenají iniciály K+M+B?

K+ M + B + rok - tři písmena bývají odvozována od věty Christus Mansionem Benedicat,

což znamená “Kriste, požehnej toto obydlí.”

 

Martinice (9)