Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci

Školní 730, Humpolec, 396 01 Vedoucí zařízení: Bohuslava Medová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 565 532 853, 777 736 069
 

Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci

Co je to denní centrum pro seniory?

Denní centrum pro seniory je místo, kde mohou senioři pobývat, zatímco jejich rodinní příslušníci jsou v práci. Tímto nedochází k odtržení seniorů z rodinného prostředí, na které jsou zvyklí. Čas strávený v denním centru mohou senioři naplnit rozmanitými aktivitami dle jejich zájmu a momentální nálady.

Služby Astry - denního centra pro seniory jsou poskytovány lidem v seniorském věku se sníženou soběstačností, kteří potřebují péči jiné osoby a jsou schopni pobytu v kolektivním zařízení. Dále seniorům, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci nebo je taková situace ohrožuje. Služba je vhodná také pro osamělé seniory trpící ztrátou sociálních kontaktů.

Kontaktní údaje, provozní doba Astry

Veřejný závazek Astry

Co nabízíme:

ASTRA denní centrum pro seniory je sociální službou dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách § 45 poskytuje tyto základní sociální služby:

  • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje i tyto fakultativní služby:

  • Svoz a odvoz uživatele do a ze zařízení
  • Perličková lázeň

 Jak službu poskytujeme?

Denně od 7.00 do 18.00 hodin (sociální pracovnice je přítomna v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin) nabízíme příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou senioři trávit smysluplně svůj čas ve společnosti vrstevníků. Bavit se, někam patřit, nebýt sám a přitom zůstávat samostatný a každý den se vracet do vlastního domova.

Tato služba je placena dle aktuálního úhradníku, který je ke stažení zde

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 40

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bohuslava Medová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: