Jak Tříkrálová sbírka 2023 pomáhá

Tříkrálová sbírka 2023

Štědrost dárců v Tříkrálové sbírce zlepší život nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo ve vašem okolí.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2023

Podpora charitní záchranné sítě

Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. V současné době jsou naší cílovou skupinou také lidé z Ukrajiny prchající před válkou. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.
450 000 Kč

Podpora rozvoje půjčovny kompenzačních pomůcek
Cílem je rozšířit nabídku půjčovny převážně o elektrická polohovací lůžka, o která je velký zájem, o chodítka, klozetová křesla, vozíčky a další pomůcky, usnadňující život lidem s postižením, seniorům, lidem umírajícím a jejich pečujícím.
300 000 Kč

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením
Cílem je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.
250 000 Kč

Podpora terénních sociálních a zdravotních služeb
Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.
800 000 Kč

Podpora lidí s duševním onemocněním
Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.
50 000 Kč

Kambala – dobrovolnické centrum
Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagační předměty.
250 000 Kč

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 procent Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 procent využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 procent pomůže potřebným v zahraničí, 5 procent jde na celostátní projekty a zákonných 5 procent tvoří režie sbírky. 
www.trikralovasbirka.cz