Jak vznikala naše zařízení?

V roce 2023 slavíme 30 let.

Podívejte se, jak postupně vznikalo našich sedmnáct zařízení.

1993 

V roce 1993 vznikl projekt Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, jehož cílem je umožnit uživatelům prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými a zajistit péči o ty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni vlastními silami se postarat o sebe a svou domácnost. Od 1.1.2004 se ošetřovatelská a pečovatelská služba oddělila. Charitní pečovatelská služba získala své sídlo v Bystřici nad Pernštejnem a Domácí zdravotní péče (Kdysi Charitní ošetřovatelská služba) ve Žďáře nad Sázavou.

1996 

Dalším projektem je Nadosah - centrum prevence (bývalý D-STOP), který vznikl v Bystřici nad Pernštejnem v roce 1996. O 14 let později (roku 2010) byl Nadosah registrován jako Nadosah - centrum prevence, které realizovalo programy primární prevence na školách, a jako Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které doposud provozuje nízkoprahový klub a terénní sociální práci.

1997  

O rok později vzniká ve Žďáře nad Sázavou obdobné zařízení s názvem Poradna pro děti a mládež (nyní Ponorka - centrum prevence). Cílem Ponorky je minimalizovat možná úskalí související se způsobem života mladých dospívajících lidí, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomoci řešit jejich problémy. Stejně jako Nadosah zahrnovala z počátku Ponorka dvě služby, a to: Ponorku - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Ponorku - centrum prevence.

1999 

V roce 1999 vznikl pod záštitou obce Domov pokojného života Nížkov, který byl určen potřebným občanům z Nížkova a z jeho místních částí Špinov a Buková v nepříznivé životní situaci. V roce 2016 přešel pod Charitní pečovatelskou službu.

2001  

Dalším projektem je Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví, jehož činnost byla zahájena v roce 2001 jako součást Poradny pro děti a mládež. Nyní je Klub již samostatným projektem
a pomáhá lidem s duševním onemocněním. Posláním zařízení je osamostatnění a seberealizace uživatele. Pracovníci podporují nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí. Klub v 9 poskytuje ambulantní i terénní službu.

2004  

Od 1. 1. 2004 je Oblastní charita provozovatelem zařízení Nesa - denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 4 do 55 let, které sídlí ve Velkém Meziříčí. Prostřednictvím služeb stacionáře je podporován rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodiny, ve které žije. V roce 2009 prošel stacionář rozsáhlou rekonstrukcí, která přispěla ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi se sídlem v Radešínské Svratce se stala součástí Oblastní charity Žďár nad Sázavou v roce 2004 a od té doby rozšířila svou činnost o pobočky v Bystřici nad Pernštejnem, ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Radostíně nad Oslavou. Posláním centra je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti.

Ve spolupráci s Charitní pečovatelskou službou vzniklo zařízení Včela - volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením.Centrum vyžívá prostory v přízemí Domu s pečovatelskou službu v Bystřici nad Pernštejnem a nabízí uživatelům možnosti aktivního trávení volného času.

Systematickou prací s dobrovolníky se zabývá Kambala - dobrovolnické centrum. Dobrovolníci se podílejí především na realizaci projektů Charity a humanitární pomocí v případě potřeby. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

2007  

Dalším zařízením Oblastní charity je Domácí hospicová péče, která nabízí zdravotní péči a pomoc lidem, kteří jsou těžce nemocní a umírajícím, a také jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného přímo v jeho rodinném prostředí. V roce 2022 změnila služba svůj název na Domácí hospic Barborka.

2010  

Mezi sociální služby byla v roce 2010 registrována Osobní asistence, která je terénní službou pro děti
a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Jejím posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

2011 

O rok později vzniklo zařízení s názvem Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Velkém Meziříčí. Jeho posláním je poskytovat  pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

2013 

V roce 2013 se z původního pilotního projektu centra Kopretina stalo další charitní zařízení s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiPosláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmijejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Zařízení, které v roce 2013 vzniklo spojením dvou již zmíněných Ponorky - centra prevence Nadosahu - centra prevence, nese název Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jeho cílovou skupinou jsou třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

2014 

Šestnáctým zařízením je Rosa - denní stacionář. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

2017

Posledním zařízením je Charitní záchranná síť, která poskytuje pomoc a podporu lidem v nouzi na na území OCH ZR, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná.