Kontakty

Odlehčovací služba

Tel.: 604 843 062
Horní 28, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Barbora Boháčová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Vedoucí: Barbora Boháčová
Zástupkyně vedoucí: Bc. Gabriela Zítková
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 604 843 062 
e-mail: dhb@zdar.charita.cz

Poslání služby

Naším posláním je pomoci lidem s chronickým onemocněním a dále lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým onemocněním a dále těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Co Vám nabízíme?

 • Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
 • Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
 • Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
 • Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
 • Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
 • Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
 • Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým onemocněním a dále těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Nepříznivá sociální situace

Odlehčovací služba Žďár nad Sázavou je poskytována lidem s chronickým onemocněním a lidem v závěrečné fázi života, kteří se v důsledku zhoršení svého zdravotního stavu, ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje omezením či ztrátou schopností žít běžným způsobem života zdravých osob, uspokojovat své životní potřeby, naplňovat svá přání. Stávají se tak částečně či zcela odkázáni a závislí na pomoci druhých osob.

Cíle služby

 • Pomoci lidem s chronickým onemocněním setrvat v přirozeném domácím prostředí
 • Umožnit těžce nemocným a umírajícím uživatelům služby důstojný život v domácím
  prostředí uprostřed jejich blízkých
 • Poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám
 • Doprovázet rodinu i po úmrtí uživatele

Jaké jsou zásady služby?

 • Zachováváme důstojnost chronicky nemocných, umírajících uživatelů a jejich blízkých
  pečujících.
 • Dodržujeme jejich práva.
 • Respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí.
 • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky.
 • Zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli.
 • Dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému a umírajícímu uživateli a jeho blízkému pečujícímu.
 • Dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí, které respektujeme. Mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace. S důsledky svých rozhodnutí jsou předem seznámeni.

Jaká je cena služby?

Výše úhrady činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.
Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita odlehčovací služby jsou 4 klienti.

Seznam lidí

Barbora Boháčová - vedoucí
Bc. Gabriela Zítková - sociální pracovnice