Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kde nás najdete

Adresa

Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Provozní doba

 

 

Nízkoprahový klub
(společný, 10-20 let)

Terénní sociální práce (streetwork)

Pondělí 13.30 - 19.00 hod.  
Úterý 17.00 - 19.00 hod. 13.30 - 17.00 hod.
Středa 13.30 - 19.00 hod.  
Čtvrtek 13.30 - 19.00 hod.  
Pátek 13.30 - 16.30 hod.  

Individuální práce s uživatelem probíhá na základě předchozí domluvy a konkrétní potřeby uživatelů.

Oblast působnosti

Bystřice nad Pernštejnem

Na koho se můžete obrátit

Bc. Renata Pokorná DiS.

Bc. Renata Pokorná DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 777 755 437 E-mail: ~.Ak-Z2h-dBB4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Bc. Erika Benediková

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 736 529 314 E-mail: 0kvuRW6_9.qs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Korespondenční adresa
Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Vedoucí služby
Bc. Renata Pokorná DiS.

Registrační číslo služby
5434121

Poslání a cíle

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci.

Zásady

 • Nízkoprahovost - služba je realizována tak, aby byla zájemci/uživateli maximálně dostupná - služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně (uživatelé nemusejí uvádět osobní údaje, pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou
  nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení), provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka, nabízené aktivity a činnosti jsou dobrovolné
 • Respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržujeme jejich práva
 • Mlčenlivost - pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobností aj.)

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

KONTAKT

Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437, 736 529 314
e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
web: www.nadosah-nzdm.cz
fb: Nadosah-NZDM

Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci

Komu je služba poskytována?

Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi. Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického
zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

Nepříznivou životní situací rozumíme:
• problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví), 
• problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, porozvodová péče, časté stěhování, náhradní rodinná péče),
• vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami),
• experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling),
• problémy se zákonem (přestupky, trestné činy),
• nevhodný životní styl (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nezdravá výživa, narušený sebeobraz, promiskuita, sexuální zkušenosti před 15. rokem věku, sexuální zneužívání, zkušenosti s pornografickým materiálem),
• šikana a kyberšikana (jako oběť i jako agresor),
• problémy spojené s dospíváním (pasivní trávení volného času, žádné koníčky a zájmy).

Co Vám nabízíme?

 • Podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času 
 • Možnost zdokonalovat zručnost, schopnost komunikovat a být v pohodě
 • Pomoc s přípravou na vyučování
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, ve škole, při kontaktu s rodinou a při dalších situacích, které mohou být obtížné
 • Bezpečný prostor a čas sám pro sebe

Co je cílem naší služby?

Naším cílem je:

 • předávání informací a informačních materiálů, které uživatelům napomáhají zvyšovat povědomí o světě a společnosti, ve které žijí;
 • snížení sociálních rizik vyplývajících z nepříznivé životní situace;
 • zvýšení schopností a dovedností uživatelů aktivně a samostatně řešit svoje problémy (např. komunikace s vnějším světem);
 •  vytváření prostředí, ve kterém se otvírají tabuizovaná témata a kde uživatelé služby společně s pracovníky řeší svoje problémy;
 • podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity;
 • vytvoření podmínek pro realizaci vlastních aktivit a trávení volného času;
 • zvyšování povědomí a učení uživatele respektovat společenské normy a pravidla

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Nízkoprahovost - služba je realizována tak, aby byla zájemci/uživateli maximálně dostupná - služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně (uživatelé nemusejí uvádět osobní údaje, pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou
  nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení), provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka, nabízené aktivity a činnosti jsou dobrovolné
 • Respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržujeme jejich práva
 • Mlčenlivost - pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobností aj.)

Kdy Vám službu poskytneme?

 

 

Nízkoprahový klub
(společný, 10-20 let)

Terénní sociální práce (streetwork)

Pondělí 13.30 - 19.00 hod.  
Úterý 17.00 - 19.00 hod. 13.30 - 17.00 hod.
Středa 13.30 - 19.00 hod.  
Čtvrtek 13.30 - 19.00 hod.  
Pátek 13.30 - 16.30 hod.  

Individuální práce s uživatelem probíhá na základě předchozí domluvy a konkrétní potřeby uživatelů.