Rosa - denní stacionář


Motto: „Nejvřelejší poděkování za Boží dary spočívá v tom,Rosa - denní stacionář

že je předáváme dál.“  (Michael Faulhaber)

Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice: Bc. Petra Königová, Dis.
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: Šárka Svobodová, DiS.

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 733 592 268
e-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz  

Poslání 

Rosa - denní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatele.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let.

Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápáno snížení nebo ztráta schopnosti žít běžným způsobem života - a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty pro vlastí potřebu, obstarat si osobní záležitosti, žít společenský život, zvládat péči o domácnost - uvařit si, vyprat a uklidit, získávat pracovní uplatnění, aktivně trávit volný čas, dbát na svoji bezpečnost, hájit svá práva a zájmy.

Denní stacionář Rosa podporuje/ poskytuje pomoc uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby řešení vedlo k sociálnímu začlenění a ochraně před sociálním vyloučením

Co Vám nabízíme?

  • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.  
  • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
  • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
  • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
  • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
  • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, pošta).
  • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit, pořádáme výlety.
  • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
  • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
  • Fakultativní služba - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Jaká je cena služby?

CENÍK DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita služby je 18 uživatelů.

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  7.00 - 16.00 hod.

DSCF3972